Deel 1: Algemeen

1.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht of rechtsbetrekking tussen de vennootschap onder firma FysioRecruiter en de cliënt.

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende- of vervolgopdrachten.

De toepasselijkheid van de door cliënt gehanteerde algemene voorwaarden, wordt nadrukkelijk door FysioRecruiter van de hand gewezen.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de opdracht van cliënt en/of de daarmee verband houdende werkzaamheden.

 1. Tot stand komen en duur opdracht

Een overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat FysioRecruiter de opdracht aanvaart en bevestigt aan cliënt.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

De overeenkomst eindigt op het moment dat FysioRecruiter uitvoering heeft gegeven aan de opdracht en het (objectief) door partijen beoogde resultaat is bereikt.

 1. Honorarium en kosten

Cliënt is een vergoeding verschuldigd aan FysioRecruiter voor de door haar verrichte diensten. De vergoeding wordt vooraf overeengekomen en opgenomen in de opdrachtbevestiging en/of de overeenkomst. De in de opdrachtbevestiging en/of in de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

De vergoeding is verschuldigd nadat uitvoering is gegeven aan de betreffende opdracht en werkzaamheden ten behoeve van cliënt zijn verricht. Er wordt per bemiddeling gerekend.

Cliënt is tevens verschuldigd de kosten die noodzakelijk zijn voor een redelijke uitvoering van de opdracht. Hieronder wordt in ieder geval verstaan, doch niet limitatief, advertentiekosten, reiskosten, etc.

 1. Declaraties

Declaraties dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Indien de cliënt ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft is cliënt tevens verschuldigd 1,5% rente per maand vanaf de vervaldag tot de die der algehele voldoening. Daarnaast komen de kosten –zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk – die voor de inning van de declaratie noodzakelijk zijn, voor rekening van de cliënt, met een minimum van € 50,00.

 1. Geheimhouding

Partijen zijn gehouden om vertrouwelijke (bedrijfs-)informatie die zij in verband met de uitvoering van de opdracht zorgvuldig te behandelen. Op partijen rust een geheimhoudingsplicht ter zake die vertrouwelijk informatie. Het is cliënt uitdrukkelijk verboden informatie aan derden te verstrekken.

Bij FysioRecruiter kunnen kandidaten anoniem solliciteren. Om dit te waarborgen verlangen wij van de cliënt, in dit geval de praktijkhouders, hier aan mee te werken. Dit betekend dat wanneer er een sollicitant is geweest hier niet over wordt gecommuniceerd met andere partijen. Mocht dit wel gebeuren en uitkomen bij de huidige werkgever dan zal de betreffende pratijkhouder hier een fee voor moeten betalen van € 8.000,-.

 1. Intellectueel eigendom

Auteursrechten en industriële eigendomsrechten, voortvloeiend uit werkzaamheden van FysioRecruiter, verricht c.q. gedaan tijdens het bestaan van deze overeenkomst met betrekking tot deze overeenkomst, komen toe aan FysioRecruiter.

 1. Aansprakelijkheid

FysioRecruiter is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, waaronder tevens begrepen gederfde winst en gevolgschade, die cliënt lijdt door toedoen van een handelen of nalaten van FysioRecruiter.

De aansprakelijkheid van FysioRecruiter is in ieder geval beperkt tot de directe schade alsmede beperkt tot het bedrag dat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert. Mocht een beroepsaansprakelijkheid geen dekking beiden, dan is de aansprakelijkheid van FysioRecruiter beperkt tot de met cliënt overeengekomen en betaalde vergoeding.

Een aanspraak op schadevergoeding van de cliënt vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de cliënt bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor FysioRecruiter aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

FysioRecruiter is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of fouten van derden die bij de uitvoering van een opdracht ingeschakeld worden.

Cliënt vrijwaart FysioRecruiter tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de cliënt verricht.

 1. Overmacht

Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming die niet toerekenbaar is, omdat deze niet is te wijten aan schuld, niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende normen voor rekening komt van FysioRecruiter, stelt FysioRecruiter cliënt hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de opdracht die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.

Ingeval van overmacht is FysioRecruiter gerechtigd de uitvoering van haar diensten gedurende de overmacht op te schorten, of de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Indien ten gevolge van overmacht de opdracht langer dan 1 maand niet kan worden nagekomen, is cliënt bevoegd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen.

 1. Beëindiging

Cliënt kan de overeenkomst door opzegging beëindigen, met inachtneming van een termijn van een maand.

De opzegging dient schriftelijk aan FysioRecruiter te worden medegedeeld onder opgaaf van reden.

FysioRecruiter behoudt in geval van tussentijds beëindiging aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en reeds gemaakte kosten.

 1. Gegevensverwerking

FysioRecruiter gebruikt de door u verstrekte (persoons-)gegevens voor het aangaan en uitvoeren van opdrachten en het beheren van de daaruit voortvloeiende cliëntrelaties. (Persoons-)gegevens worden uitsluitend aan derden, behoudens een wettelijke plicht, ter beschikking gesteld voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de door de cliënt verstrekte opdracht. Voor het overige worden de persoonsgegevens uitsluitend gebruikt met uw toestemming en voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt.

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op iedere opdracht en iedere rechtsverhouding tussen FysioRecruiter en de cliënt is het Nederlands Recht van toepassing.

Indien een of meerdere van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepaling(en) nietig of vernietigbaar zijn of anderszins hun rechtskracht verliezen, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in overleg treden om de nietige of vernietigbare of vervallen bepaling(en) dusdanig te wijzigen dat deze bepaling het beoogde economisch of juridisch effect zo dicht mogelijk benadert;

De algemene voorwaarden worden bij het aangaan van iedere overeenkomst ter hand gesteld. Bovendien worden de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toegezonden.

Deel II: Werving en Selectie

 1. Uitvoering opdracht

Werving en Selectie houdt in dat FysioRecruiter voor cliënt – ten behoeve van het verrichten van arbeid voor cliënt – één of meerdere kandidaten selecteert en voordraagt aan cliënt.

De opdracht is voltooid indien een door FysioRecruiter bij cliënt voorgedragen kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert en direct of indirect werkzaamheden voor cliënt gaat verrichten.

Cliënt voorziet FysioRecruiter van alle relevante informatie die nodig is voor een juiste uitvoering van de opdracht.

 1. Selectie

FysioRecruiter draagt zorg voor een zorgvuldige selectie en voorziet cliënt daarbij van advies met betrekking tot de kwaliteit van een kandidaat. Desalniettemin is cliënt verantwoordelijk voor de gemaakte keuze van de kandidaat.

 1. Gelijkheid

Iedere kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie, mits de kandidaat aan de gestelde eisen voldoet. Uitzondering op het voorgaande is mogelijk indien een cliënt haar personeelsbeleid heeft aangepast ten gunste van een minderheidsgroep.

 1. Non-concurrentiebeding

Als binnen 12 maanden nadat een voorgestelde kandidaat is afgewezen alsnog een arbeidsovereenkomst tot stand komt tussen cliënt en de kandidaat, dan is cliënt de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan FysioRecruiter.

Het voorgaande geldt ook indien de voorgestelde kandidaat werkzaamheden voor of namens cliënt verricht via of voor een derde.

 1. Aansprakelijkheid

FysioRecruiter is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een doen of nalaten van een door cliënt geselecteerde, dan wel door FysioRecruiter voorgestelde kandidaat en waarmee cliënt direct of indirect een (arbeids)overeenkomst is aangegaan.

Het voorgaande geldt ook indien de instemming is gebaseerd op, dan wel de overeenkomst is aangegaan op grond van onjuiste, foutieve, dan wel onvolledige informatie, ongeacht de oorsprong daarvan.

Deel III: Voorwaarde van Inschrijving Werkzoekende

 1. De door werknemer verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Werknemer verleent hierbij voor zover nodig toestemming aan FysioRecruiter om deze gegevens te laten verwerken, binnen de organisatie FysioRecruiter uit te wisselen en te verstrekken aan (potentiële) opdrachtgevers.
 2. Werknemer verklaart bij zijn/haar inschrijving en voor ondertekening van deze voorwaarden dat de aan FysioRecruiter verstrekte gegevens en documenten, in het bijzonder met betrekking tot zijn/haar identiteit, zijn/haar arbeidsverleden, verblijfstitel, adres, opleiding(en) en wensen, correct en volledig zijn. Werknemer dient FysioRecruiter steeds tijdig schriftelijk te informeren over wijzigingen en / of aanvullingen ten aanzien van de verstrekte gegevens, daaronder begrepen de intrekking van de verblijfstitel of het verstrijken van de geldigheidsduur daarvan.
 3. Werknemer verleent aan FysioRecruiter toestemming om de bovenvermelde persoonlijke gegevens, mondeling of schriftelijk, te laten verifiëren bij instanties als de vreemdelingendienst van de Regiopolitie, de Belastingdienst en het UWV. Werknemer geeft aan deze diensten of instellingen, passend binnen bovengenoemde doelen, toestemming om gegevens uit hun bestanden aan FysioRecruiter te verstrekken. Verder geeft werknemer toestemming een kopie van de documenten betreffende identiteit en verblijfstitel aan (potentiële) opdrachtgevers/opdrachtnemers te verstrekken. Eventuele belemmeringen vermeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) worden door toestemming opgeheven.
 4. De werknemer is op de hoogte van de vereiste (beroeps)kwalificaties en mogelijk aanwezige veiligheidsrisico’s op de in te nemen arbeidsplaats. De werknemer verklaart met de ondertekening van deze voorwaarden van inschrijving dat aan hem/haar de bij de opdrachtgever toepasselijke veiligheidsvoorschriften is overhandigd en werknemer daarvan kennis heeft genomen althans kennis heeft kunnen nemen.
 5. De werknemer is tegenover FysioRecruiter verplicht: A. Zijn/haar beroep naar beste kunnen en weten uit te oefenen en de door hem/haar aanvaarde opdrachten bekwaam en zorgvuldig uit te voeren. B. Geheimhouding te bewaren omtrent (medische) informatie waarvan hij/zij redelijkerwijs kan en moet vermoeden dat bekendmaking daarvan patiënten, FysioRecruiter en/of de opdrachtgever schade kan toebrengen. C. Voor het vervullen van een opdracht eigen medische hulpmiddelen en kleding te gebruiken, indien dit bij de opdrachtgever gebruikelijk is of de wens daartoe kenbaar wordt gemaakt. D. Alleen dan een arbeidsverhouding met een opdrachtgever van FysioRecruiter aan te gaan, wanneer dit de medewerker rechtens is toegestaan en daarvan onverwijld op de hoogte is gesteld. E. Om gedurende de arbeidstijden steeds een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen en dit desgevraagd terstond aan de wettelijk bevoegde instellingen en/of personen ter inzage te verstrekken.
 6. Werknemer verklaart dat hij/zij bij aanvang van de werkzaamheden in goede gezondheid verkeert en in staat is om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 7. Werknemer verklaart dat hij/zij of diens partner in de laatste twee maanden niet opgenomen dan wel werkzaam geweest is in een buitenlands ziekenhuis c.q zorginstelling, of in een Nederlands ziekenhuis of zorginstelling werkzaam is geweest waar de aanwezigheid van de Meticilline-Resistente-Staphylococcus-Aureus (MRSA)-bacterie vastgesteld is. Tevens verklaart werknemer er voor in te staan dat hij/zij ook in de toekomst onmiddellijk aan FysioRecruiter zal melden wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat hij/zij met de MRSA-bacterie in contact gekomen is. Werknemer zal, gedurende de periode dat hij/zij als MRSA-drager of MRSA-besmet gekenmerkt dient te worden, geen werkzaamheden voor opdrachtgevers van FysioRecruiter aanvaarden, totdat objectief vastgesteld is dat hij/zij niet besmet is met of drager is van de MRSA-bacterie. Werknemer verklaart door ondertekening van deze voorwaarden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met het beleid van FysioRecruiter betreffende de MRSA bacterie.